Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Handpopcoach.nl (Wonderbaarlijke Spiegels)

Tot stand gekomen op 18 november 2019.

Algemene Voorwaarden Handpopcoach.nl, (Wonderbaarlijke Spiegels) , gevestigd aan Manege 6G, 6662 WC te Elst, ingeschreven bij de KvK onder nummer 9143046.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                   De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Handpopcoach.nl:                               Wonderbaarlijke Spiegels, ingeschreven bij de KvK onder nummer 9143046.

Bedrijf:                                                   De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                           De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:                                                   Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Wonderbaarlijke Spiegels voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Dienstverlening op afstand:            De Overeenkomst tussen de wederpartij en Wonderbaarlijke Spiegels, waarbij in het kader van een door de Wonderbaarlijke Spiegels georganiseerd systeem       voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium:                                        De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:                                              De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:                                   Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst:                                     Elke Overeenkomst gesloten tussen Wonderbaarlijke Spiegels en de Opdrachtgever.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Wonderbaarlijke Spiegels en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Wonderbaarlijke Spiegels, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Wonderbaarlijke Spiegels en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Wonderbaarlijke Spiegels zijn overeengekomen.

Indien Wonderbaarlijke Spiegels niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wonderbaarlijke Spiegels in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Wonderbaarlijke Spiegels

Wonderbaarlijke Spiegels is een onderneming die zich bezig houdt met het trainen en coachen van ouders en professionals die de communicatie en de interactie met kinderen willen vergroten door middel van een pedagogisch handpop.

De Diensten die Wonderbaarlijke Spiegels uitvoert zijn: het bieden van persoonlijke begeleiding, het geven van workshops, webinars en cursussen en het aanbieden van een handpopcoachopleiding.

De Diensten worden aangeboden als activiteit op locatie, als online Dienst of als blended-learningtraject.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en offertes van Wonderbaarlijke Spiegels zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding of offerte is opgenomen. De aanbieding of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbiedingen en offertes gelden zolang de voorraad strekt.

Wonderbaarlijke Spiegels kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is Wonderbaarlijke Spiegels daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wonderbaarlijke Spiegels anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Wonderbaarlijke Spiegels niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

De aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding of offerte van Wonderbaarlijke Spiegels.

De Opdrachtgever heeft, na het tekenen van de overeenkomst, een bedenktijd van 15 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook wanneer de Opdrachtgever de cursus of opleiding boekt waarbij zijn of haar bedrijf/werkgever deze betaalt. Wanneer een bedrijf of organisatie de Opdrachtgever is die de overeenkomst sluit, dan geldt er geen bedenktijd.

Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Beëindiging Overeenkomst

Wonderbaarlijke Spiegels en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Wonderbaarlijke Spiegels als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

Annulering Overeenkomst

De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

Bij annulering door de Wederpartij gelden, tenzij anders is overeengekomen, de volgende
bepalingen:
a: Bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt Wonderbaarlijke Spiegels binnen 15 dagen de door de Wederpartij reeds betaalde geldsom
onder aftrek van € 50 annuleringskosten terug.
b: Bij annulering minder dan vier maar meer dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening, ontvangt de Wederpartij 50% van de betaalde geldsom binnen 15 dagen terug.
c: Bij annulering korter dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening vindt geen terugbetaling plaats.

Tenzij anders is overeengekomen, kan de Wederpartij in plaats van annulering een andere persoon in zijn plaats laten deelnemen aan de overeengekomen dienstverlening. De met de Wederpartij
overeengekomen voorwaarden blijven daarbij van toepassing.

Wonderbaarlijke Spiegels is gerechtigd de overeengekomen dienstverlening te annuleren wanneer het vooraf bekend gemaakte minimum aantal deelnemers niet is bereikt. De Wederpartij ontvangt binnen 15 dagen de door hem reeds betaalde geldsom terug.

Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Wonderbaarlijke Spiegels de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wonderbaarlijke Spiegels zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Wonderbaarlijke Spiegels de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium is overeengekomen, zal Wonderbaarlijke Spiegels daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Wonderbaarlijke Spiegels proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Wonderbaarlijke Spiegels zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Wonderbaarlijke Spiegels kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Wonderbaarlijke Spiegels zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering Overeenkomst

Wonderbaarlijke Spiegels zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Wonderbaarlijke Spiegels heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Wonderbaarlijke Spiegels heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Wonderbaarlijke Spiegels het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Wonderbaarlijke Spiegels niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Wonderbaarlijke Spiegels het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Wonderbaarlijke Spiegels.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Wonderbaarlijke Spiegels het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Honorarium

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn het Honorarium en/of de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn het Honorarium en/of tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Wonderbaarlijke Spiegels.

Van alle bijkomende kosten zal Wonderbaarlijke Spiegels tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Wijziging Honorarium

Indien Wonderbaarlijke Spiegels bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomt, dan is Wonderbaarlijke Spiegels gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium, ook wanneer het Honorarium oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Wonderbaarlijke Spiegels het voornemen heeft het Honorarium te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Wonderbaarlijke Spiegels rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Wonderbaarlijke Spiegels alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Wonderbaarlijke Spiegels zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium in kennis stellen. Wonderbaarlijke Spiegels zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Wonderbaarlijke Spiegels het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien Wonderbaarlijke Spiegels niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na de ontvangst van de door Wonderbaarlijke Spiegels geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Wonderbaarlijke Spiegels in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door Wonderbaarlijke Spiegels geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Wonderbaarlijke Spiegels met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Wonderbaarlijke Spiegels de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Wonderbaarlijke Spiegels uiterlijk 14 kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • Onroerende goederen;
 • Financiële diensten;
 • Diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 • Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 • Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wonderbaarlijke Spiegels geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • Verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • Hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • Producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • Producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 • Producten en/of diensten op maat gemaakt.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Wonderbaarlijke Spiegels aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels overboeking.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Wonderbaarlijke Spiegels aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij ontvangt een betalingsherinnering indien hij/zij niet betaald heeft binnen 14 dagen na de factuurdatum.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Wonderbaarlijke Spiegels is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Direct na het verrichten van de werkzaamheden door Wonderbaarlijke Spiegels, ontvangt de Wederpartij de factuur.

Wonderbaarlijke Spiegels en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Wonderbaarlijke Spiegels en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Wonderbaarlijke Spiegels onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Wonderbaarlijke Spiegels, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Wonderbaarlijke Spiegels, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Wonderbaarlijke Spiegels pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Wonderbaarlijke Spiegels de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Wonderbaarlijke Spiegels het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Wonderbaarlijke Spiegels bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Wonderbaarlijke Spiegels omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Wonderbaarlijke Spiegels kan worden gevergd.

Wonderbaarlijke Spiegels behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Wonderbaarlijke Spiegels bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Wonderbaarlijke Spiegels bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Wonderbaarlijke Spiegels omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Wonderbaarlijke Spiegels kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wonderbaarlijke Spiegels kan worden gevergd;
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • De Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Wonderbaarlijke Spiegels op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Wonderbaarlijke Spiegels de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Wonderbaarlijke Spiegels niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Wonderbaarlijke Spiegels geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Wonderbaarlijke Spiegels of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wonderbaarlijke Spiegels geen invloed kan uitoefenen en waardoor Wonderbaarlijke Spiegels niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Wonderbaarlijke Spiegels in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Wonderbaarlijke Spiegels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wonderbaarlijke Spiegels zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Wonderbaarlijke Spiegels als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Wonderbaarlijke Spiegels zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Wonderbaarlijke Spiegels ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wonderbaarlijke Spiegels gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Aansprakelijkheid

De Overeenkomst tussen Wonderbaarlijke Spiegels en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Wonderbaarlijke Spiegels garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Wonderbaarlijke Spiegels is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Wonderbaarlijke Spiegels.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Wonderbaarlijke Spiegels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Wonderbaarlijke Spiegels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wonderbaarlijke Spiegels is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wonderbaarlijke Spiegels kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wonderbaarlijke Spiegels of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Wonderbaarlijke Spiegels is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Wonderbaarlijke Spiegels aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wonderbaarlijke Spiegels beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Wonderbaarlijke Spiegels aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Wonderbaarlijke Spiegels overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Wonderbaarlijke Spiegels aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Wonderbaarlijke Spiegels te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Wonderbaarlijke Spiegels vervalt binnen 1 jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Wonderbaarlijke Spiegels voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Wonderbaarlijke Spiegels uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Wonderbaarlijke Spiegels zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wonderbaarlijke Spiegels en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Wonderbaarlijke Spiegels en de door Wonderbaarlijke Spiegels (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Intellectuele eigendom

Wonderbaarlijke Spiegels geeft workshops en trainingen waarvoor zij eigen materiaal heeft ontwikkeld. Wonderbaarlijke Spiegels behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Wonderbaarlijke Spiegels behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Doorverkoop en modificering

De materialen die Wonderbaarlijke Spiegels heeft ontwikkeld voor het uitvoeren van haar Diensten zijn uniek. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de materialen te kopiëren, aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden.

Het is de Wederpartij niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de materialen te modificeren en vervolgens aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Wonderbaarlijke Spiegels verstrekt, zal Wonderbaarlijke Spiegels zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Wonderbaarlijke Spiegels handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Wonderbaarlijke Spiegels zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Wonderbaarlijke Spiegels informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Wonderbaarlijke Spiegels verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Wonderbaarlijke Spiegels mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Wonderbaarlijke Spiegels mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is Wonderbaarlijke Spiegels niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Wonderbaarlijke Spiegels zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Wonderbaarlijke Spiegels de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Wonderbaarlijke Spiegels heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Wonderbaarlijke Spiegels zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wonderbaarlijke Spiegels partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Wonderbaarlijke Spiegels en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 9143046.

Scroll naar boven